Bab ini  memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam  pengajaran dan pembelajaran. Kebijaksanaan guru memilih strategi dan kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid. Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan pendekatan.

Unit ini mengandungi:
1.    Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Login Required